waarden profiel plus

U wilt de onderlinge samenwerking binnen uw team duurzaam verbeteren?

U bent op zoek naar concrete handvatten voor uw persoonlijke ontwikkeling?

U zoekt naar mogelijkheden om uw organisatie effectiever te laten functioneren?

U wilt uw organisatieontwikkeling afstemmen op de beleving van huidige en ideale werkomgeving?

Het Waarden Profiel Plus geeft u concrete antwoorden. Het geeft u op een zeer directe wijze inzicht in uw drijfverenDNA en die van uw collega’s. Na een Waarden Profiel Plus weet u hoe omstandigheden uw gedrag bepalen. Niet alleen wat u doet, maar juist ook waarom u iets doet. Met een dergelijk inzicht leert u uzelf en uw collega’s beter begrijpen en krijgt u concrete handvatten tot verbetering van uw persoonlijke effectiviteit en die binnen uw team of organisatie.

Wat is het Waarden Profiel Plus?

Het Waarden Profiel Plus is een eenvoudig en zeer doeltreffend meetinstrument. Het brengt de drijfveren van mensen, teams en organisatie op eenvoudige wijze in beeld. De basis van het Waarden Profiel Plus is een zorgvuldig uitgebalanceerde en gevalideerde vragenlijst die bestaat uit met 30 vragen met totaal 210 keuzemogelijkheden. Een ingevulde vragenlijst verwerken wij tot een rapport waarin uw drijfveren op een overzichtelijke wijze grafisch in beeld worden gebracht. U krijgt zicht op wat u drijft, heel concreet en heel praktisch.

Het Waarden Profiel Plus is gebaseerd op het Waarden Profiel, hét basisinstrument van onze organisatie waarmee al duizenden mensen van verschillende organisaties belangrijke stappen hebben gezet in hun persoonlijke, team en/of organisatieontwikkeling. Het Waarden Profiel Plus brengt de persoonlijke drijfveren in kaart én brengt deze in direct verband met de persoonlijke beleving van de huidige en gewenste werkcontext (ook wel “IST” en “SOLL” genoemd). Het geeft verschillende waardevolle inzichten, zoals hoe de persoonlijke drijfveren zich verhouden tot de beleving van de huidige werkomgeving. Als deze overeenkomen past het werk bij de persoon; zo niet, dan is dat een belangrijk signaal om te onderzoeken. Ook krijgt u inzicht hoe de persoonlijke drijfveren zich verhouden tot de gewenste werkcontext, waarmee u direct zicht krijgt op de ontwikkelpotentie van uw organisatie.

De wijze waarop wij drijfveren in beeld brengen is gebaseerd op het model van WaardenSystemen. Dit model komt voort uit een onderzoek van de Amerikaans Professor Clare W. Graves dat plaatsvond van 1952 tot 1959. Na jarenlang wetenschappelijk onderzoek wist Prof. Graves in 1971 een helder patroon bloot te leggen dat verklaring geeft aan gedrag van mensen in verschillende omstandigheden. Uitgangspunt hierbij is een diepgeworteld streven van mensen om adequaat te reageren op hun omstandigheden om te overleven, of om zich verder te ontwikkelen. Het zijn deze patronen die bepalend zijn voor ons functioneren en het zijn de achterliggende drijfveren die bepalen hoe wij met onze omstandigheden omgaan.

Op basis van de theorie van Graves onderscheiden we zeven verschillende drijfveren, die ieder met een eigen kleur worden aangeduid. Alle zeven drijfveren vormen een samenhangend geheel dat als basis dient voor de verklaring van menselijk gedrag in verschillende omstandigheden. Iedere drijfveer heeft zijn eigen unieke kenmerken waar je als mens van nature toegang toe hebt. Onderstaand schema geeft een illustratie van de zevendrijfveren, hun samenhang en bijbehorende kenmerken.

WaardenReeks_web

De uitkomst van een Waarden Profiel Plus brengt uw persoonlijke voorkeursdrijfveren in beeld. Ieder mensen heeft een unieke combinatie van drijfveren en er bestaat niet één ideale combinatie van drijfveren. In de meest ideale situatie sluiten uw drijfveren aan bij uw omstandigheden en bent u in staat om adequaat te reageren, mochten deze omstandigheden veranderen. Er bestaat geen goed of fout, een Waarden Profiel Plus is geheel vrij van oordeel.

instr_1

Individueel Waarden Profiel geeft inzicht in de drijfveren en de dynamiek van een persoon. We noemen dit ook wel het individueel drijfverenDNA. Het geeft zicht op de sturing achter voelen, denken en handelen van medewerkers in de dagelijkse praktijk.
instr_2

Team Waarden Profiel maakt de interactie tussen personen en binnen het team zichtbaar en biedt concrete aanknopingspunten voor verbetering van teamprestaties, op basis van de eigenheid van de medewerkers. Het Team Waarden Profiel geeft zicht op de dynamiek binnen een team, gebaseerd op het individueel drijfverenDNA van alle leden binnen het team. Wilt u ook zicht op het collectieve drijfverenDNA van uw team dan verwijzen wij u graag naar het WM Cultuur Profiel.

instr_3

Organisatie Waarden Profiel

maakt de interactie tussen verschillende delen van een organisatie inzichtelijk op basis van het individueel drijfverenDNA van alle leden binnen het team. Wilt u ook zicht op het collectieve drijfverenDNA van uw organisatie dan verwijzen wij u graag naar het WM Cultuur Profiel.

Bij integrale toepassing kunt u beschikken over diverse rapportages op individueel-, team- en organisatielevel. Het biedt u waardevol inzicht en concrete actiepunten voor een effectieve ontwikkeling.

Hoe werkt het Waarden Profiel Plus?

Kennismaking met het Waarden Profiel Plus verloopt altijd via één van onze WM Partners. In een persoonlijk contact met u of iemand binnen uw organisatie kijken we of het Waarden Profiel Plus een bijdrage kan leveren aan het gestelde doel.

Als u besluit een Waarden Profiel Plus te doen, ontvangt u daarvoor, per email of brief, een persoonlijke uitnodiging. In deze uitnodiging vindt u een directe link naar uw persoonlijke Waarden Profiel Plus. Toegang is mogelijk vanaf iedere computer met internetverbinding (PC of Apple). Onze online systemen zijn ondergebracht in één van Nederlands meest moderne en best beveiligde computercentra en is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

Het invullen van uw vragenlijst vraagt circa 30 minuten van uw tijd. Uw antwoorden worden door onze systemen, onder strikte privacyregels, verwerkt tot een persoonlijk rapport. Dit rapport bevat een overzicht van uw voorkeuren in de zeven drijfveren. U leest dit in de vorm van een staafdiagram waarin uw voorkeur in drijfveren per kleur is weergegeven. In vier staafdiagrammen krijgt u op eenvoudige wijze de drijfveren gepresenteerd die u plezier geven (benaderende drijfveren), die u energie kosten (vermijdende drijfveren), die u ervaart in uw werkomgeving (huidige drijfveren) en die u wenst in uw werkomgeving (gewenste drijfveren).

Het Waarden Profiel is beschikbaar op individueel-, team- en organisatie niveau. Toepassing op team- en organisatie niveau is mogelijk onder strikte privacy regels, waarbij de individuele scores op geen enkele wijze herkenbaar in beeld worden gebracht.

Uw adviseur reikt u uw rapport uit vergezeld van een mondelinge toelichting. Een Waarden Profiel Plus staat nooit op zichzelf, maar is een middel om tot iets te komen. Begeleiding door een adviseur van één van onze WM Partners is dan ook essentieel om te zorgen dat het optimaal bijdraagt aan uw doelstellingen.

Daartoe beschikt WaardenManagement over een netwerk van adviseurs, trainers, coaches, psychologen, arbeidsdeskundigen die allen gecertificeerd zijn voor het werken met dit instrument.

Wat levert het Waarden Profiel Plus u op?

Het Waarden Profiel Plus geeft toegang tot informatie op individueel, team en organisatieniveau die tot dan toe verborgen bleef. Een Waarden Profiel Plus maakt verborgen potenties zichtbaar. Het legt eventueel aanwezige blokkades bloot die een belemmering vormen voor verdere ontwikkeling. Bovendien levert het een directe bijdrage aan het functioneren van en de samenwerking tussen uw medewerkers. De toevoeging van het Waarden Profiel Plus geeft u daarnaast direct inzicht in uw ontwikkelmogelijkheden en die van de organisatie.

De informatie die het Waarden Profiel Plus u verschaft draagt onder meer bij tot:

  • grotere persoonlijke effectiviteit
  • adequater kunnen reageren op omstandigheden
  • meer waardering voor onderlinge verscheidenheid
  • verbeterde communicatie en samenwerking
  • grotere openheid en lagere drempels binnen de organisatie
  • transparant beeld van de medewerkerbeleving van uw organisatie
  • inzichtelijk maken van ontwikkelpotentieel van medewerker(s) en organisatie
  • een gemeenschappelijk kader voor strategische hr-ontwikkeling

Beschikbare talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans

Vereist opleidingsniveau:

  • WM Vervolgopleiding voor team- en organisatietoepassing