methodiek

WaardenManagement ontwikkelt praktisch hanteerbare instrumenten die zijn gebaseerd op gefundeerde theorieën en methodieken, die direct voortvloeien uit wetenschappelijk onderzoek en kennis van (integrale) psychologie. De twee voornaamste methodieken waarop wij ons baseren zijn:

  • WaardenSystemen door Professor Clare W. Graves
  • Verandermodel door Virgina Satir

Hieronder vindt u een korte introductie van deze methodieken.

WaardenSystemen, Professor Clare W. Graves

Het model van WaardenSystemen vormt de hoeksteen van onze organisatie. Het model komt voort uit wetenschappelijk nderzoek van de Amerikaans Professor Clare W. Graves. Zijn onderzoek vond plaats van 1952 tot 1959, waarna hij in 1971 een helder patroon wist bloot te leggen dat verklaring geeft aan gedrag van mensen in verschillende omstandigheden.

Uitgangspunt hierbij is een diepgeworteld streven van mensen om adequaat te reageren op hun omstandigheden om te kunnen overleven of om zich verder te ontwikkelen. Het zijn deze patronen die bepalend zijn voor ons functioneren en het zijn de achterliggende drijfveren die bepalen hoe wij met onze omstandigheden omgaan.

Het theoretisch model van Professor Graves toont aan dat de mens van nature over alle drijfveren beschikt om adequaat te kunnen reageren op zijn omstandigheden. Het model laat zelfs zien dat de mens van nature op een voorspelbare wijze reageert op verandering in zijn of haar omstandigheden. Het model van Graves maakt het dynamische proces van aanpassing aan omstandigheden, ook wel ´coping´ strategie genoemd, helder en verklaarbaar.

Graves onderscheidt zeven verschillende omstandigheden en beschrijft de daarbij behorende drijfveren om adequaat met deze omstandigheden om te gaan. Alle 7 groepen van drijfveren vormen een samenhangend geheel dat als basis dient voor de verklaring van menselijk gedrag in verschillende omstandigheden. Iedere drijfveer heeft zijn eigen unieke kenmerken waar je als mens van nature toegang toe hebt. Door persoonlijke ervaringen ontwikkeld ieder mens zijn of haar eigen primaire voorkeuren ten aanzien van drijfveren en zal daardoor genegen zijn om op een eigen manier te reageren op veranderende omstandigheden.

Onderstaand schema geeft een illustratie van de 7 drijfveren, hun samenhang en bijbehorende kenwoorden.

WaardenReeks_web

Het model van Professor Graves herbergt waardevolle informatie over menselijk gedrag. Dit omvat ondermeer de volgende feiten:

  • Ieder mens beschikt over alle drijfveren, de toegang hiertoe is persoonlijk bepaald
  • Hoe breder de toegang tot drijfveren hoe adequater men kan reageren op omstandigheden
  • Mensen, teams en organisaties ontwikkelen zich van nature naar hoger liggende drijfveren
  • Bij spanning of stress schakelen mensen van nature naar lager liggende drijfveren

Verandermodel, Virgina Satir

De Amerikaanse psychologe en gezinstherapeute Virgina Satir heeft een procesmodel beschreven dat mensen ondersteunt in het omgaan met verandering. Het verandermodel van Satir is algemeen toepasbaar en sluit ook naadloos aan bij de hedendaagse teams en organisaties.

Satir onderscheidt in haar model vijf fasen in verandering, zoals in onderstaand model is aangegeven.

satir-nl

Iedere van de bovenstaande fasen kenmerkt andere gevoelens, denken, prestatie en lichamelijke gesteldheid. Bij iedere verandering wordt in principe alle fasen doorlopen, echter de mate waarin de fasen zich manifesteren is afhankelijk van de persoon, het team of de organisatie.

Kennis van de kenmerken en de effecten van iedere fase maakt het mogelijk om mensen, teams en organisaties adequaat te begeleiden door de veranderingen waar zij doorheen (zullen) gaan.